Realizacje

Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w km 44+562 w miejscowości Pszczyna

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Termin realizacji: sierpień 2012 – grudzień 2012

 

Zakres prac:
1.Przygotowanie terenu pod budowę
2.Roboty rozbiórkowe
3.Roboty zbrojarskie
4.Montaż kontrukcji stalowej
5.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
6.Izolacje i nawierzchnie
7.Betonowanie
8.Montaż dyalatacji modułowej
9.Montaż łożysk elastomerowych
10.Instalacja odwadniająca
11.Roboty wykończeniowe
12.Elementy zabezpieczajace
13.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj dalejOdbudowa mostu zniszczonego w czasie powodzi na pot. Mordarka w ciągu ul. Targowej w Limanowej

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: czerwiec 2012 wrzesień 2012

 

Zakres prac:
1.Roboty rozbiórkowe
2.Roboty ziemne
3.Roboty zbrojarskie
4.Zabezpieczenie antykorozyjne
5.Urządzenia dylatacyjne
6.Odwodnienie obiektu
7.Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
8.Roboty wykończeniowe
9.Budowa muru oporowego wzdłuż ul.Bulwary

Czytaj dalejPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Topola – Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050” – most w m. Cudzynowice.

Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Kielce
Termin realizacji: grudzień 2012 styczeń 2013

 

Zakres prac:
1.Roboty rozbiórkowe
2.Roboty zbrojarskie
3.Demontaż poręczy mostowych
4.Wykonanie nawierzchnio – izolacji
5.Ułożenie ścieków skarpowych
6.Montaż dyalatacji bitumicznej
7.Montaż krawężników kamiennych
8.Montaż barieroporęczy
9.Formowanie brzegów rzeki
10.Prace wykończeniowe

Czytaj dalejPrzebudowa DP nr 1636K Krościenko – Szczawnica – ul. Główna w miejscowości Szczawnica od km 3+280 do km 4+510

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo– Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: maj 2012 czerwiec 2012

 

Zakres prac:
1.Roboty rozbiórkowe
2.Roboty remontowe płyty
3.Izolacje nawierzchniowe
4.Kapa chodnikowa
5.urządzenia dylatacyjne
6.zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych
7.zabezpieczenia antykorozyjne powiezchni chodników SAFEGRIP

Czytaj dalejOdbudowa mostu przez rzekę Korzenną w miejscowości Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
Termin realizacji: grudzień 2011 – maj 2012

Zakres prac:
1.Rozbiórka istniejącego mostu,
2.Zabezpieczenie wykopów przy przyczółkach mostu
3.Wbicie pali żelbetowych
4.Roboty ziemne,
5.Wbudowanie belek Kujan,
6.Betonowanie płyty,
7.Wbudowanie łożysk elastomerowych,
8.Asfaltowe przekrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego
9.Montaż krawężników mostów kamiennych, bariero-poręczy, balustrad, barier niskich
10.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
11.Przebudowa drogi na dojazdach do mostu,
12.Umocnienie koryta rzeki pod mostem

Czytaj dalejRemont wiaduktu drogowego w/c drogi krajowej nr 47 Rabka – Zakopane w km 1+270 jezdnia lewa w m. Chabówka

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: lipiec 2011 – listopad 2011

 

Zakres prac:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych podpór i przęseł;
2. Naprawy powierzchniowe, ubytków betonu w gzymsach lub kapach żelbetowych;
3. Likwidacja rys i pęknięć betonu;
4. Konserwacja łożysk;
5. Wymiana rur, rynien, koryt z tworzyw sztucznych, elementów barier stalowych
6. Remont izolacjo-nawierzchni na chodnikach.

Czytaj dalejPrzebudowa odcinka ulicy w rejonie skrzyżowania ul. Harenda – Króle wraz z odwodnieniem

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: wrzesień 2011- październik 2011

 

Zakres prac:
1. Roboty przygotowawcze w tym roboty ziemne przy fundamentach;
2. Osadzenie kotew talerzowych;
3. Rozbiórka kap chodnikowych i poręczy stalowych;
4. Wymiana dylatacji bitumicznych;
5. Izolacja z papy zgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych;
6. Montaż barieroporęczy mostowej;
7. Montaż desek gzymsowcyh z polimerobetonu;
8. Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową ułożenie krawężników i ścieków.

Czytaj dalejWykonanie nawierzchnio-izolacji na chodnikach obiektów mostowych w ciągu DW 957 w m.Białka i DW956 w m. Budzów

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
Termin realizacji: listopad 2011

 

Zakres prac:
1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie starej nawierzchnio-izolacji z chodnika i gzymsów;
2. Przygotowanie poziomych powierzchni pod nawierzchnio-izolację. Ręczne oczyszczanie powierzchni;
3. Usunięcie lokalnych nierówności i zagłębień na powierzchni betonu poprzez wyrównanie zaprawami PCC;
4. Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami;
5. Wymiana blach zakrywających dylatacje na gzymsie.

Czytaj dalejWykonanie robót remontowo – budowlanych i konserwacyjnych obiektów inżynierskich na DK w 2011 r. Rejon Wadowice

Zamawiający:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: wrzesień 2011  –  październik 2011

 

Zakres prac:
1.   Most na potoku Nawieśnica w ciągu dk nr 28 w km 21+071
2.    Przepust w ciągu dk nr 28 km 16+717
3.    Przepust w ciągu dk nr 28 w km 20+060
4.    Przepust w ciągu dk nr 28 w km 20+574
5.    Przepust w ciągu dk nr 28 w km 40+540
6.    Przepust w ciągu dk nr 52 w km 57+938
7.    Wiadukt nad PKP w Skawinie dk nr 44 w km 104+970
8.    Most w ciągu dk 52 w km 62+178 na potoku Socha
9.    Przepust w ciągu dk nr 52 w km 33+815

Czytaj dalej,,Przebudowa mostu na rzece Serafie nr JNI 01012765 w ciągu drogi powiatowej nr 2011K, w miejscowości Brzegi”

Zamawiający:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: sierpień 2009 – październik 2009

 

Zakres prac:
1.    Roboty rozbiórkowe istniejącego mostu i dróg dojazdowych, wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych;
2.    Roboty ziemne, wykonanie muru oporowego z koszy z siatki stalowej;
3.    Wykonanie chodnika z kostki betonowej;
4.    Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową ułożenie krawężników i ścieków,
5.    Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowj wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
6.    Wykonanie żelbetowej płyty nośnej, przyczółków, kap chodnikowych;
7.    Montaż barier sprężystych i balustrad.

Czytaj dalej